Spring til indhold
Hjem » Vedtægter

Vedtægter

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Norsminde Sejlklub.
Dens hjemsted er Odder kommune.
Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at skabe tilbud og aktiviteter for sejlsport i Norsminde.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som medlem af Norsminde Sejlklub kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Endvidere kan unge mellem 15 og 18 år optages ved skriftligt samtykke fra dennes forældre/værge.
Al deltagelse i klubbens aktiviteter sker på eget ansvar og for egen risiko.

§ 5 KONTINGENT

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårsvis forud.
Kontingentsændringer er gældende fra regnskabsårets begyndelse

§ 6 UDMELDELSE – EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for betalt kontingent og andre medlemsydelser.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned , indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig elektronisk meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 18 år, for 15 til 18 årige medlemmer deres forældre/værge. Stemmeret har kun personer, som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand (ulige årstal).
7. Valg af kasserer (lige årstal).
8. Valg af den øvrige bestyrelses to medlemmer (et bestyrelsesmedlem hhv. lige og ulige årstal).
9. Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Valg af bestyrelses- og revisorsuppleanter samt revisorer gælder for en generalforsamlingsperiode.
Valgbare til bestyrelsen og andre tillidsposter er medlemmer, der er fyldt 18 år, for 15 til 18 årige deres forældre/værge.
Forhold der kræver beslutning, skal fremgå af dagsordenen.

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, § 15 og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg på begæring fra et stemmeberettiget medlem foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
Referatet underskrives af dirigenten og referenten.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til formanden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest to måneder efter, at begæringen er fremsat overfor formanden med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere et medlem.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.

§ 12 KONSTITUERING – TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i formandes fravær næstformandens, stemme afgørende.
Fra bestyrelsens ordinære møder føres protokol, som er offentlig tilgængelig, dog undtaget forhold om eksklusion, jfr. § 6.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september.
Bestyrelsen skal inden den 15. oktober afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. den 30. september til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.
Revisorer skal hvert år i oktober gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, samt når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis under halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med mindst 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion.

___________________________________________________
Disse vedtægter er besluttet på den stiftende generalforsamling den 27. februar 2013.
Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger (opføres i datorækkefølge):